سؤالات یک کم سواد از رئیس جمهور با سوادصلام آغای روهانی. بنده یک کم ثواد حستم که از مهظر شما چند ثؤال داشطم.


1-شما گفطید چرا دانشگاه ثاکط اصط و انطغاد داشطید. لتفاً بگویید چرا وغطی در دانشگاه هاظر شدیدنگزاشطید طا دانشجویان با شما ثهبط کنند؟


2-شما به ما گفطید آنحایی که از طوافغ ژنو انطغاد می کنند کم ثواد حصطند. لففاً بگویید 20درسد بیشطر اصط یا5 درسد؟


3-شما که با ثواد حصطید فرمایید برد برد یعنی حمه را ببرند و ما حیچ نبریم؟


4-شما که با ثواد حصطید بفرمایید پلمپ کردن باظرثان آژانص یعنی فعالیت نیروگاه های حصطه ای؟


5-شما که با ثباط حصطید بفرمایید داص را کلید باید طلفظ کنیم؟


6-شما با شعار اعطدال آمدید. لتفاً به ما بگویید یک طراظو برای نشان دادن اعطدال باید حر دو ترفش برابر باشند یا اینکه ثمط چپ آن پایین طر باشد؟


7-شما که گفطید از انطغاد اصطغبال می کنید به ما بگویید پث چرا طا انطغادی می شود ثریع فیلطر می کنید و می گویید کم ثواد اصط؟


8-شماکه با ثواد هصطید چرا با کم ثواد ها مناضره نکردید؟


ادامـــه ی مـطــلــب

نظرات ()

لینک ثابت - نوشته شده توسط پایگاه بسیج دانشجویی شهید آوینی در دوشنبه 10 آذر 1393 ساعت 01:31 ب.ظ